Vận tải, vận chuyển hàng hóa bằng đường sắt Bắc Nam [4 bước]