Nguyên tắc đóng góp bồi thường: Bảo hiểm trùng và bất cập trong