Bảo Hiểm Tiền Gửi Là Hoạt động Cung Cấp Dịch Vụ Bảo Hiểm Cho Người Gửi Tiền