TRẺ CON VẪN CÓ NHỮNG HỒN NHIÊN, NGÂY THƠ NHẤT ĐỊNH CỦA RIÊNG MÌNH – PhoDong Village – Bình yên giữa thiên nhiên