Xử lý như thế nào khi người lao động có 2 sổ bảo hiểm xã hội?