Những quy định cần nhớ về các đơn vị tiền tệ trong ngành kế toán