Bảo hiểm nhân thọ không được sử dụng thông tin hình ảnh về Covid-19 để