Bảo hiểm xe sụt giảm, Bảo hiểm "con người" sẽ lên ngôi