Bên Mua Bảo Hiểm Dự Phòng Là Người Sẽ Chịu Trách Nhiệm Duy Trì Hợp đồng Và đóng Phí Bảo Hiểm Trong Trường Hợp Bên Mua Bảo Hiểm Chính Tử Vong Mà Người Thụ Hưởng Bảo Hiểm Vẫn Còn Sống. Trách Nhiệm Và Quyền Lợi Của Bên Mua Bảo Hiểm Dự Phòng Sẽ Hoàn Toàn Tương Tự Như Bên Mua Bảo Hiểm.