Số Tiền Bạn Có Trong Giá Trị Hoàn Lại Chính Là Từ Phí Dự Phòng Trong Số Tiền Bảo Hiểm Bạn đóng Hằng Năm!