Tư vấn tài chính doanh nghiệp – Văn phòng luật sư Apec Việt Nam, Luật sư tư vấn