Mức Miễn Thường Càng Cao Thì Phí Bảo Hiểm Càng Thấp Và Ngược Lại