Tiền giấy ở Việt Nam xuất hiện khi nào? Tờ tiền đầu tiên trông ra sao?