Cải cách chính sách tiền lương: Tránh bình quân, cào bằng