Ưu, Nhược điểm Của Hình Thức Tái Bảo Hiểm Lựa Chọn Bắt Buộc