Tổ chức tài chính doanh nghiệp (Corporate Financial Institution) là gì? Nguyên tắc và nội dung